Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

RAPORT- 2022 DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, plakaty itp. posiadają szczegółowy opis.

Wyłączenia

 • brak opisanych plakatów, zdjęć i załączników oraz obrazów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irena Skowron.
 • E-mail: irena@mniow.pl
 • Telefon: 413737179

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 225517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek spełnia  minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku gdzie znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie prowadzi główne wejście przy ulicy Centralnej 9, które ma 0,9 m szerokości z dostawką 0,6 m co daje szerokość 1,5 m. Drzwi w budynku nie mają progów. Schody są wyposażone w poręcze oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
W budynku znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym dotarcie na każde piętro urzędu. Drzwi windy mają szerokość 0,9 m otwierają się i zamykają automatycznie. Wyposażone są w system zatrzymujący zamykanie jeżeli jakikolwiek przedmiot przeszkadza w ich zamknięciu. Winda wewnątrz wyposażona jest w poręcze po obu stronach kabiny. Toaleta na poziomie 0 przystosowana jest do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed głównym wejściem do urzędu.
Drzwi do pokojów, gdzie znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mają szerokość 0,9 m. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą