Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Rodzaje świadczeń rodzinnych.


Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny 
 2. dodatki do zasiłku rodzinnego
 3. świadczenie rodzicielskie
 4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

     świadczenia opiekuńcze:

 1. zasiłek pielęgnacyjny
 2. świadczenie pielęgnacyjne
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy​​
 4. zasiłek dla opiekuna

​​

Komu przysługują? 

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 3. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 4. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą