Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

Przystań dla rodzin

                   

 

Gmina Mniów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie realizuje projekt pn. " Przystań dla rodzin" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Mniów. Polega na realizacji działań zmierzających do zwieszenia dostępności usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i dzieci zamieszkujących i uczących się na terenie Gminy Mniów do 30.06.2023r.

Projekt obejmuje wsparciem 168 osób, będących beneficjentami pomocy społecznej, przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowywaniu, osób doznających przemocy, osób uzależnionych oraz osób z ich otoczenia. Projekt składa się z działań obejmujących m.in.: utworzenie, doposażenie i funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej i świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej; prowadzenie profilaktyki społecznej skierowanej do rodzin dysfunkcyjnych, zapewnienie wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowywaniu, osób i rodzin dotkniętych przemocą i uzależnieniem.

Planowane efekty:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 63

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po

zakończeniu projektu 35

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w

interesie ogólnym w programie 168 (106/62)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy

zastępczej w programie 168 (106/62)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 30 (16/14)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 1

Działania projektowe są komplementarne dla przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd polegających na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi życia społecznego i aktywności mieszkańców. Mając na uwadze synergię działań zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców zarówno w zakresie potrzeb I rzędu jak i potrzeb II rzędu.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Lokalizacja świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych utworzonych w ramach projektu:

Stachura 13

26-080 Mniów

Wólka Kłucka 157

26-080 Mniów

Lokalizacja Punktu Interwencji Kryzysowej utworzonego w ramach projektu:

ul. Centralna 11
26-080 Mniów

 

Całkowity budżet projektu wynosi: 1 231 384,80 zł;

Wartość dofinansowania: 1 128 784,80 zł

Wartość wkładu własnego: 102 600,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 30.06.2023

 BIURO PROJEKTU:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą