Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY

1. Informacje ogólne dla klienta

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów. Świadczenia te funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania.

Uwagi: Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między 100% naliczonych i ponoszonych przez wnioskodawcę wydatków mieszkaniowych a określonym procentowo wskaźnikiem od dochodów gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, wnioskodawcy przysługuje ryczałt na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne alb zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

2. Prawo do dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami prawa i przysługuje:

 • osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, tzn. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

3. Kryteria i warunki udzielenia pomocy

Jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza

 • kwoty 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym (tj 175% najniższej emerytury, która wynosi 1250,88 zł)
 • kwoty 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 125% najniższej emerytury, która wynosi 1250,88 zł)

– obowiązującej w dniu złożenia wniosku, to wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Osoby zajmującym lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • 35 m2 – dla 1 osoby,
 • 40 m2 – dla 2 osób,
 • 45 m2 – dla 3 osób,
 • 55 m2 – dla 4 osób,
 • 65 m2 – dla 5 osób,
 • 70 m2 – dla 6 osób,

– w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.

Wskazanie o uprawnieniu do oddzielnego pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

4. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2019 poz. 2133)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 roku. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817)

5. Tryb załatwienia sprawy

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

6. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

7. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony i potwierdzony u Zarządcy budynku) – oryginał wniosku.
 2. Ostatnia decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
 3. Tytuł prawny (oryginał) do zajmowanego lokalu (jeden z niżej wymienionych – do wglądu):
 • umowa najmu,
 • przydział,
 • akt notarialny,
 • umowa użyczenia (umowa użyczenia wraz z aktem notarialnym mieszkania użyczanego),
 • umowa darowizny,
 • inny.

4) Wydruk czynszu (oryginał)

– aktualnie obowiązujący wydruk, tj. z miesiąca, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

5) Oświadczenie lub zaświadczenia o dochodach (oryginał)

– z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, np.:

 • oświadczenie lub zaświadczenia o dochodach z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe),
 • oświadczenie lub dokument potwierdzający osiągane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (np. książka przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży lub inne),
 • oświadczenie lub zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń,
 • oświadczenie lub zaświadczenia o wysokości pobranych wszelkich świadczeń alimentacyjnych,
 • oświadczenie lub zaświadczenie z uczelni o wysokości pobranego stypendium naukowego, socjalnego lub innych świadczeń, szkół zawodowych, policealnych, szkół dla dorosłych (dotyczy osób uczących się),
 • oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwrocie nadpłaty podatku dochodowego,
 • inne.

6) Akt zgonu (skrócony akt zgonu) dotyczy wdów i wdowców.

7) Oświadczenie lub zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych – dotyczy osób posiadających gospodarstwa rolne.

8) Informacja na temat rozliczenia centralnego ogrzewania.

9) W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub takich, które podały współmałżonka o wypłatę świadczeń alimentacyjnych:

 • oświadczenie lub wyrok sądu dot. rozwodu lub separacji lub jego odpis (oryginał),
 • wyrok sądu dot. zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub jego odpis (oryginał),
 • oświadczenie lub zaświadczenie od komornika dot. skuteczności ściągania świadczeń alimentacyjnych (oryginał)

10) Ostatnia faktura rozliczeniowa za energię elektryczną (dotyczy osób, które nie posiadają centralnego ogrzewania, gazu lub bieżącej ciepłej wody).

 


 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą