Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

USTAWA "ZA ŻYCIEM"

INFORMACJE OGÓLNE DLA KLIENTA

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny pomaga w zapewnieniu poradnictwa w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej, a także wsparcia finansowego, w tym jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł.

Asystent rodziny stał się odpowiedzialny za koordynację poradnictwa dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

wsparcie realizowane jest przez:

 1. zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży;
 2. zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej;
 3. zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ:

 

1. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1250).pdf

2. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.pdf

3. Informator – Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.pdf+

4. plakat

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1329)
 • Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1250)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 821) w art. 15 ust. 1 pkt  13a) dodano asystentowi rodziny nowe zadanie: realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1329)

 

TRYB UDZIELANIA WSPARCIA

Składa się z następujących etapów:

1)      Złożenie wniosku o koordynację wsparcia

 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby uprawnionej do siedziby GOPS (zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona, przedstawiciel ustawowy lub inna osoba bądź instytuacja za jej zgodą);

2)      Rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie osoby asystenta dla rodziny.

3)      Realizowanie wsparcia:

 • nawiązanie przez asystenta kontaktu z rodziną, rozeznanie potrzeb i  zasobów jej oraz środowiska lokalnego,
 • opracowanie przez asystenta wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
 • bieżące udzielanie wsparcia we współpracy z innymi służbami społecznymi,
 • występowanie w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

4)      Decyzja o zakończeniu asystentury podjęta w uzgodnieniu z rodziną.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1)      zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu , stwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii neonatologii,neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;

2)      dokument potwierdzający ciążę;

3)      orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

4)      opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

5)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

6)      orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

FORMULARZE DO POBRANIA

1. Wniosek o koordynowanie wsparcia przez asystenta rodziny.pdf

2.  Upoważnienia do występowania w imieniu Klienta asystenta rodziny zatrudnionego w GOPS w Mniowie.pdf

3. Zaświadczenie lekarskie- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.pdf

4.  Upoważnienie do występowania w imieniu osób do podmiotów realizujących wsparcie.pdf

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą