Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

O instytucji

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie działa na podstawie Uchwały Nr X/45/90 Rady Gminy Mniów z dnia 22 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie”,

Zarządzenia Nr 3/90 z dnia 15 czerwca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie, z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o następujące dokumenty:

 • Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
 • Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie - pdf
 • Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie - pdf

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie realizuje zadania pomocy społecznej na podstawie:

 •  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. zm )

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową samorządu terytorialnego, podporządkowaną bezpośrednio Wójtowi Gminy Mniów.

Ośrodek zajmuje się działaniami z zakresu pomocy społecznej i realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, fakultatywnym, jak również zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Pomoc społeczna ze względu na rodzaje zadań finansowana jest z budżetu gminy i budżetu państwa. Terenem działalności Ośrodka jest obszar gminy Mniów.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie realizuje również zadania własne i zlecone gminy na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1507 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 111 ),
 4. ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz.80.)
 5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z późn.zm.),
 6. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 821.),
 7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.)
 8. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 351 z późn.zm.),
 9. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 685),
 10. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1373 z późn.zm.),
 11. ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 218 ),
 12. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 256),
 13. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn.zm.),
 14. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1832)
 15. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2017 roku, poz. 2092),
 16.  ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzeci (tekst jednolity Dz.U z 2019 roku poz. 2407 z późn.zm.)
 17. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U.z 2019 roku, poz. 473),
 18. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 1481 z późn. zm),

AKTUALNOŚCI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie najlepszy w województwie świętokrzyskim

Utworzono dnia 29.11.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie został uhonorowany statuetką przyznaną przez wojewodę świętokrzyskiego za pomoc na rzecz potrzebujących. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystości z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

„Dzień Pracownika Socjalnego” przypada 21 listopada. Corocznie z tej okazji przyznawane są przez wojewodę nagrody i wyróżnienia za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w WDK w Kielcach wręczono nagrody. Zwycięzcą w kategorii Ośrodki Pomocy Społecznej został GOPS w Mniowie! Najwyższe wyróżnienie z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Pana Zbigniewa Koniusza, odebrali wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak oraz kierownik GOPS w Mniowie, Irena Skowron.

 

czytaj dalej na temat: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie najlepszy w województwie świętokrzyskim

GOPS w Mniowie wprowadza innowacyjne rozwiązania .

Utworzono dnia 05.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie znalazł się w ścisłej czołówce najprężniej działających w województwie świętokrzyskim. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wyróżnienie wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej pracownicy GOPS w Mniowie otrzymali z rąk doradcy wojewody Andrzeja Prusia oraz Ewy Kopolovets, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Uroczystość odbyła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.

 

czytaj dalej na temat: GOPS w Mniowie wprowadza innowacyjne rozwiązania .

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą