Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
  w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
  w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
  i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy
w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin,
  w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 przyjęty Uchwałą nr 13/V/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 27 grudnia 2018 r.

 

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę
i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Mniów.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Mniów nr 108/2019 z dnia 03 września 2019 roku oraz porozumień zawartych między Wójtem Gminy Mniów, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych. Porozumienia stanowią jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości, udziału w posiedzeniach i pracach Zespołu lub Grup Roboczych wytypowanych przedstawicieli.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest pani Irena Skowron - Kierownik Gminnegoo Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie, tel. 41 37 37 179.

Zastępcą Przewodniczącej jest pani Małgorzata Janus – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie, tel. 41 37 37 004 wew. 116.
Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Irena Skowron – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,
 2. Ewa Stachera - Gil – kurator specjalista dla osób dorosłych Sądu Rejonowego w Końskich,
 3. Małgorzata Janus - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie,
 4. Jolanta Bętkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogowicach,
 5. Barbara Krasowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowicach,
 6. Maria Tomaszewska – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mniowie,
 7. Anna Ślusarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciechach,
 8. Małgorzata Dąbrowska – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie,
 9. Ewa Chwalińska – Pracownik GOZ w Mniowie,
 10. Dominik Strycharczyk – mł. asp. Komisariatu Policji w Strawczynie KMP w Kielcach.

 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie w celu uzyskania pomocy w swojej sytuacji mogą zgłaszać się do:

 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oddział w Mniowie działa przy ulicy Centralnej 11, w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 16:00

   

 • Okręgowy Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Kielcach przy ulicy Plany 6/2 pełniony codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach:

  -Poniedziałek 12:00-20:00

  -wtorek , środa, czwartek, piątek od 9:00-16:00

  - Sobota od 9:00-13:00

   

 • Punkt Interwencji Kryzysowej Mniów ul. Centralna 11

   

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  25-363 Kielce, ul. Wesoła 51, I piętro, pok. 113-122, z całodobowym hostelem
  tel.:
  /+48/41 368 18 67
  tel.: /+48/41 366 10 52 (całodobowo)
  tel.:
  /+48/41 362 89 73 (dla osób stosujących przemoc)


   

 • Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy
  25-852 Kielce, ul. Olkuska 18
  tel.: /+48/41 345 90 66


   

 • Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej
  25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 7b
  tel.:
  /+48/41 366 48 47 (całodobowy)


   

 • Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Wierna Rzeka 2126-065 Piekoszów tel. /41/306-47-59

   

 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet Ofiar Przemocy Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK w Kielcach ul.Olkuska 18 25-852 Kielce tel./41/345-90-66

   

 • Policja – telefony alarmowe: 997, 112
 • Prokuratura, Sąd
 •  
 • Miejski Telefon Zaufania - ,,Przemoc w rodzinie – zareaguj!”
  tel.: 195 – 13 (całodobowy, anonimowy, bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą