Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna - ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie. Zadaniem pomocy społecznej jest również podejmowanie działań zapobiegających tym sytuacjom. 
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Podejmuje również działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się rodzin i osób oraz integracji ze środowiskiem.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej dzieli się na dwie podstawowe grupy:

Świadczenia pieniężne​

Świadczenia niepieniężne​

​​

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz pracodawcami w celach wypracowania kompleksowych form pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia.

 

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • cudzoziemcom majacym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenia na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą