Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

RAPORT- 2024 DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, plakaty itp. posiadają szczegółowy opis.

Wyłączenia

 • brak opisanych plakatów, zdjęć i załączników oraz obrazów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irena Skowron.
 • E-mail: irenaskowron@gopsmniow.pl
 • Telefon: 413737179

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 41225517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Mniów, gdzie mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie  znajduje się przy ulicy Centralnej 9. Składa się z dwóch pięter. 200 metrów od jednostki znajduje się przystanek PKS. Najbliższy przystanek PKP oddalony jest o około 12 km. Do urzędu można dojechać własnym pojazdem.
Do dyspozycji klientów jest 15 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Do budynku prowadzi nawierzchnia asfaltowa. Klient ma możliwość dostania się do budynku dwoma wejściami z tym, że tylko wejście główne wyposażone zostało w dodatkową pochylnię.

Drzwi wejściowe spełniają wytyczne w zakresie szerokości (98 cm), oznaczone są kontrastowo i otwierają się automatycznie. Przy wejściu głównym zamontowany jest system przywoływania pomocy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

W budynku urzędu na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp do budynku dla osób ze specjalnymi potrzebami zapewniony jest poprzez podjazd dla niepełnosprawnych od wejścia frontowego. Komunikacja między piętrami może odbywać się
za pośrednictwem klatki schodowej (schody łagodne oznaczone kontrastowo) oraz dźwigu osobowego zainstalowanego wewnątrz budynku. Dźwig osobowy dojeżdża do 2 piętra, posiada telefon alarmowy oraz informację głosową dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie znajduje się również krzesło do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
Przy drzwiach do pokoi umieszczone są tabliczki w alfabecie Braille’a, umożliwiające identyfikację pomieszczeń i realizowanych w nich usług. Oznaczone są również ciągi komunikacyjne (pola uwagi przed schodami, przejściami, ciągami pieszymi, drzwiami itp.)

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą