Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mniowie

ŚWIADCZENIA 500 PLUS

Ustawa  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku wprowadziła  świadczenie wychowawcze.

Prawo do tego świadczenia przysługuje:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych
  o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
  w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadający kartę pobytu
  z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,  jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

AKTUALNOŚCI:

Świadczenie wychowawcze 500+ – nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Utworzono dnia 18.01.2021

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego i uzyskania prawa do świadczenia na nowy okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

czytaj dalej na temat: Świadczenie wychowawcze 500+ – nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą